Planowanie
przestrzenne
Rewitalizacja
Przestrzeń publiczna
Studia wykonalności i programy
funkcjonalno-użytkowe
Doradztwo
Edukacja i badania
A2P2 architecture and planning wykonuje projekty i opracowania, które:
  • obejmują zagadnienia łączące w sobie skalę architektoniczną i urbanistyczną
  • dotyczą miasta, jego tkanki oraz jego użytkowników i mieszkańców
  • zawierają elementy wdrożeniowe, w tym zarówno propozycje i rekomendacje działań jak i konkretne metody wdrażania projektów
  • wymagają kreatywnego rozwiązywania rozpoznanych problemów poprzez holistyczne i systemowe podejście
  • są oparte na bliskiej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami
Nasz sposób pracy jest oparty na kilku głównych zasadach:
  • Dążymy do zrozumienia procesów, które należy poznać, aby skutecznie rozwiązywać problemy miasta. Jeśli standardowe metody okazują się nieskuteczne, tworzymy nowe, równoważąc pracą akademicką a praktyką projektową (np. prototypowanie rozwiązań). 
  • Kładziemy szczególny nacisk na rozpoczęcie od wczesnego rozpoznania problemu, a w trakcie pracy współpracujemy ze wszystkimi uczestnikami procesu. Szczególnie istotne jest dla nas przyjęcie perspektywy użytkowników. Dlatego zawsze staramy się angażować lokalną społeczność w celu zidentyfikowania głównych problemów i budowania rozwiązań. 
  • Naszym celem jest zawsze dostarczenie rozwiązań najwyższej jakości oraz – jeśli to możliwe – nadzorowanie ich wdrożenia.
Planowanie przestrzenne

Oferujemy usługi w zakresie projektowania urbanistycznego – przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla obszarów zabudowy (masterplanów) oraz dokumentów planistycznych (studium, planów miejscowych). Przygotowujemy i prowadzimy procesy konsultacji społecznych tych opracowań. Ekspertyza opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym i akademickim Łukasza Pancewicza. Przy realizacji projektów zapewniamy współpracę wykwalifikowanych branżystów i współpracujących z nami firm.

Rewitalizacja

Wspieramy samorządy w przygotowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji. Nasza ekspertyza obejmuje przygotowanie diagnoz i delimitację obszarów, pracę nad zintegrowaną strategią rewitalizacji oraz wdrażaniem przyjętych działań. Nasze doświadczenie opiera m.in. się na współpracy z samorządami na pierwszym etapie prac wdrażania ustawy o rewitalizacji i projektem Modelowej Rewitalizacji miast w ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Miast. Projekty rewitalizacyjne realizujemy w zespołach wielobranżowych, włączając specjalistów z zakresu polityk społecznych i gospodarczych.  

Przestrzeń publiczna

Zajmujemy się projektami kształtowania przestrzeni publicznej miast. Przygotowujemy strategie przekształcenia przestrzeni, obejmujące analizy potrzeb użytkowników, plany działania, testowanie (prototypowanie) przestrzeni, opracowanie lub pozyskanie potrzebnych dokumentacji i wdrożenie. Nasze doświadczenie pochodzi m.in. z pracy nad projektem przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu, głównej przestrzeni publicznej Gdańska, jak i wieloletniego i międzynarodowego doświadczenia projektowego Moniki Arczyńskiej.

Studia wykonalności i programy funkcjonalno-użytkowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo przy programowaniu i ocenie wykonalności złożonych, strategicznych projektów architektonicznych, o dużym znaczeniu w skali dzielnicy, miasta i regionu. Wiedza jest podparta doświadczeniem Moniki Arczyńskiej w pracy nad budynkami użyteczności publicznej w kraju i za granicą. Przy realizacji opracowań współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi i kosztorysantami.

Doradztwo w zakresie optymalnego sposobu pozyskania projektu oraz doradztwo techniczne podczas i po jego wdrażeniu

Bierzemy odpowiedzialność za doradztwo i analizy i jeśli to tylko możliwe, pozostajemy z naszymi klientami do zakończenia procesu wdrażania rozwiązań projektowych. Doradzamy odnośnie sposobów pozyskania projektu i jego finansowania (konkursy architektoniczne, przetargi i inne), a na etapie wdrażania służymy doradztwem technicznym.

Edukacja i badania

Nasza firma jest zaangażowana w pracę szkoleniową dla profesjonalistów o różnych poziomach doświadczenia. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia nauczania, m.in. life studio, laboratorium miejskie, mentoring, tutoring w ramach warsztatów. Nasza praca dydaktyczna przenika się z naszą pracą projektową i doradczą – wykorzystujemy pracę akademicką jako pole testów dla naszych projektów. Jako naukowcy angażujemy się w pracę badawczą związaną z tematyką miejską. Byliśmy zaangażowani jako tutorzy w ramach warsztatów międzynarodowych (ISOCARP Young Planning Professionals w Moskwie i Durbanie) i krajowych (Architektour, OSSA).