Modelowa Rewitalizacja Miast
Projekty i doradztwo projektowe
 

grudzień 2015 – obecnie

Od 2016 r. współpracujemy z samorządami przy przygotowaniu programów rewitalizacji gmin. Wspieramy wdrażanie rozwiązań wprowadzonych w nowej ustawie o rewitalizacji, pracując jako doradcy, szkoląc samorządy lub współtworząc programy rewitalizacji.

 

Szkolenia dla samorządów ze stosowania nowych narzędzi planistycznych – MPR/SSR

Na początku 2016 r. Łukasz Pancewicz prowadził szkolenia dla samorządów uczestniczących w konkursie Modelowej Rewitalizacji z zakresu stosowania narzędzi planistycznych ustawy. Szkolenia obejmowały m.in. zakres ustaleń narzędzi prawa miejscowego – Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Miejscowych Planów Rewitalizacji oraz dodatkowych narzędzi, takich jak np. koncepcje urbanistyczne.

 

Wałbrzych – wsparcie programu Modelowej Rewitalizacji w zakresie planowania

We współpracy z Instytutem Rozwoju Miast Łukasz Pancewicz odpowiadał za część planistyczną programu modelowej rewitalizacji Wałbrzycha. Celem części urbanistycznej programu jest zwiększenie jakości zamieszkania w mieście. Doradztwo obejmowało możliwości wykorzystania planowania przestrzennego i jego narzędzi w rewitalizacji miasta. W ramach programu władze miasta będą zmieniać swoje Studium, przygotowywać opracowania krajobrazowe oraz opracowywać koncepcje programowo-przestrzenne (masterplany). Opracowania te mają wspierać poprawę przestrzeni publicznych, wskazać obszary rozwoju zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania krajobrazu.

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Starachowic

Wspólnie z firmą Projekty Miejskie – Andrzejem Brzozowym i Rajmundem Rysiem – oraz Hanną Gill-Piątek firma a2p2 wzięła udział w pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Starachowice. W ramach projektu Łukasz Pancewicz brał udział w określeniu celów i zadań. We współpracy z architektem miasta określił zakres działań planistycznych dotyczących m.in. podniesienia jakości przestrzeni, w tym przebudowy otoczenia dworca w rejonie Starachowice Dolne, pełniącego rolę bramy do miasta, dalszej poprawy systemu przestrzeni publicznych w rejonie Wierzbnika, powiązania centrum handlowego, wyremontowanego rynku i targowiska oraz projektów poprawy przestrzeni dawnych, robotnicznych osiedli mieszkaniowych (Osiedle Wzgórze).

 

Dąbrowa Górnicza – szkolenie gminy w stosowaniu nowych narzędzi (m.in. Specjalnej Strefy Rewitalizacji)

Szkolenie dla gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie stosowania nowych narzędzi ustawowych było realizowany razem z zespołem doradców: dr Aleksandrą Jadach-Sepioło i Wojciechem Kłosowskim. W ramach spotkań z pracownikami gminy konsultowano m.in. rolę i możliwość zastosowania nowych narzędzi ustawowych takich jak Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Miejscowego Planu Rewitalizacji, decyzje o możliwości zastosowania nowego trybu sporządzania programu oraz omówiono aspekty wdrożeniowe przekształceń terenów poprzemysłowych (m.in. DEFUM, KWK Paryż). W ramach szkolenia przygotowano materiały w postaci poradników dla urzędników.

 

Komentarz praktyczny do Ustawy o Rewitalizacji

Łukasz Pancewicz brał udział w pracach nad komentarzem praktycznym dotyczącym stosowania ustawy o rewitalizacji, prowadzonym przez Instytut Metropolitalny pod kierownictwem dr. Jakuba Szlachetko. Książka łączy w sobie elementy komentarza prawnego z poradnikiem praktycznym, opisującym sposoby wdrażania narzędzi ustawowych. Treść była przygotowywana przez zespoły prawników i specjalistów w różnych dziedzinach: zarządzaniu samorządem, geografii, partycypacji społecznej i planowania (m.in. Paweł Orłowski, Rajmund Ryś, prof. Iwona Sagan, dr Maja Grabkowska).