Podręcznik planowania przestrzennego
Edukacja
 

2016

Opracowaliśmy podręcznik planowania przestrzennego dla ok. 50 gmin należących do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S). Choć podręcznik opiera się na zapisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jego celem było przede wszystkim przedstawienienie dobrych praktyk w zarządzaniu gminą. W podręczniku opisano m.in. na czym polega współpraca w ramach metropolii, dlaczego warto razem prowadzić i koordynować działania, wskazano na zależności między planowaniem a finansami publicznymi gminy oraz wyjaśniono, jak bilansować tereny rozwojowe. W podręczniku opisano głównych aktorów procesu planowania, wskazano główne elementy planowania branżowego (transportowego, infrastrukturalnego) i wyjaśniono, jak prowadzić konsultacje społeczne. Podręcznik podkreśla także rolę, jaką w planowaniu pełni GIS. Książka została napisana prostym, zrozumiałym językiem, z unikaniem żargonu branżowego.

 

Ilustracje: Kamila Piotrowska

Skład: Kinga Rzeplińska