Zachodni Front Śródmieścia, Gdańsk

Rok: 2023
Zakres: projekt studialny
Powierzchnia: 80 ha
Klient: UM Gdańsk
Współpraca: Highway Sp. z o.o. (projekt drogowy), Łukasz Bugalski (studium konserwatorskie), Paweł Mrozek (wizualizacje), Katarzyna Rozmarynowska (studium zieleni historycznej)

Projekt studialny rewaloryzacji Zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska stanowił ambitne przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni i przekształcenie kluczowych przestrzeni miejskich w historycznej części miasta. Celem projektu było stworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, która łączy historyczne dziedzictwo miasta z potrzebami współczesnego użytkowania. Inicjatywa ta skupiała się na reorganizacji układu drogowego oraz wzbogaceniu miejskiego krajobrazu przez nasadzenie zieleni wysokiej, na obszarze od wiaduktu przy ulicy Okopowej aż do Pomnika Solidarności. Projekt, będący studium możliwości przestrzennych, zakładał kompleksowe przemyślenie i odnowienie przestrzeni miejskich, tworząc zrównoważone i estetycznie atrakcyjne środowisko dla mieszkańców i turystów. Poprzez zmianę układu drogowego, projekt miał na celu uspokojenie ruchu w centrum miasta, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę dostępności dla pieszych i rowerzystów. Nasadzenia zieleni wysokiej miały za zadanie nie tylko upiększenie przestrzeni, ale również poprawę mikroklimatu i promowanie bioróżnorodności.

Previous slide
Next slide