Planty, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2021
Zakres: konsultacje społeczne, strategia, projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 14,5 ha
Klient: Dąbrowa Górnicza
Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Tomasz Mackun (inżynieria transportowa), Wiesława Długozima (kosztorys)

Planty w Dąbrowie Górniczej to projekt mający na celu przekształcenie zdegradowanych terenów miejskich w zielone przestrzenie publiczne, pełniące funkcje rekreacyjne oraz społeczne. Projekt skupia się na reintegracji obszarów miejskich z przyrodą, promując zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępu do zieleni i przestrzeni publicznych, zwłaszcza w kontekście zabudowy miejskiej. Głównym celem projektu „Plant” jest stworzenie przestrzeni, która będzie służyć jako miejsce spotkań, wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, a także jako teren edukacyjny promujący wiedzę o ekologii i ochronie środowiska. Projekt zakłada, że każda interwencja będzie realizowana z myślą o maksymalnym zachowaniu i wzbogaceniu lokalnej bioróżnorodności oraz zastosowaniu ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań. Projekt objął nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślinności niskiej, tworzące zieloną infrastrukturę wspierającą lokalny ekosystem.
Stworzono zróżnicowane strefy do aktywnego wypoczynku, takich jak place zabaw i tereny sportowe. Projekt został zrealizowany przy współpracy z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi grupami interesariuszy.

Previous slide
Next slide