Strategia Rozwoju Gminy, Czersk

Rok: 2021
Zakres: strategia, diagnoza, konsultacje społeczne
Powierzchnia: 379,8 km²
Klient: UG Czersk
Współpraca: Magdalena Szmytkowska (diagnoza geograficzno-społeczna)

Strategia Rozwoju Gminy Czersk to strategiczny dokument planistyczny, który określa główne cele, priorytety oraz kierunki rozwoju dla tej gminy na określony okres czasu. Projekt został opracowany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin, przy współpracy z władzami lokalnymi, mieszkańcami oraz innymi interesariuszami. Celem tego dokumentu jest wyznaczenie spójnej i zrównoważonej strategii rozwoju gminy, która uwzględnia różnorodne aspekty życia społeczno-gospodarczego oraz środowiskowego, a także bierze pod uwagę zmieniające się potrzeby i wyzwania lokalnej społeczności.